رویکرد اداری – مدیریتی
برنامه‌ریزی پژوهشی

انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان
برنامه‌ریزی پژوهشی بلندمدت
برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت
برنامه‌ریزی پژوهشی میان مدت
مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانهای تحقیق و توسعه
جنبه‌های مهم فرهنگ سازمانی
سازماندهی پژوهشی
سازمان‌دهی سازمانهای تحقیقاتی
انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه
سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی
سازماندهی پروژه‌ای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سازماندهی ماتریسی
مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه
تامین منابع پژوهشی
تخصیص منابع در تحقیق و توسعه
هزینه‌های تحقیق و توسعه
نتایج پژوهشی
استفاده‌کنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه
حمایت پژوهشی
نظارت پژوهشی
ارزیابی عملکرد و بهره‌وری سازمان تحقیقاتی
مشکلات ارزیابی کارکنان تحقیقاتی
شرکت ملی حفاری ایران
اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران
فرهنگ حاکم بر مجموعه شرکت ملی حفاری ایران
مشکلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری
منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش
آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)
ارکان سازمانهای پژوهشی
منابع انسانی
گزینش کارکنان بخش تحقیقات
تکنیسینها
ایده‌های نو
پشتوانه مالی واحد تحقیق و توسعه
فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه
خصوصیات یک محیط پژوهشی بارور
رهبری در سازمانهای تحقیق و توسعه
رهبری تحقیق و توسعه: فرآیند تأثیر متقابل
واگذاری کارها در بخش تحقیق و توسعه
وظایف رهبران برای رشد کارکنان تحقیقاتی
انواع سازمانهای پژوهشی
شیوه‌های مدیریت مراکز پژوهشی
مدیر موفق در تحقیق و توسعه
صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مورد نظر مدیران تحقیقاتی
شقوق مختلف اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه
بررسی علل توسعه نیافتن تحقیقات در بخش صنعت و راهکارهای آن
پیشینه ی پژوهش
بحث و نتیجه گیری
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم جامعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعیین روایی و اعتبار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
فرضه صفر
فرض محقق
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
فراوانی و در صد جنسیت نمونه تحقیق
فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات
فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع مدیریت
فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سابقه شغلی
فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع استخدامی
تجزیه و تحلیل نظرات نمونه تحقیق
مقایسه میانگین گویه ها ی تحقیق از دیدگاه نمونه تحقیق
آمار استنباطی
تحلیل داده ها
تحلیلهای تکمیلی
خلاصه و جمع بندی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیر ی و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
بررسیهای تکمیلی
پیشنهادات
محدودیتها
فهرست منابع
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( 1-2) مقایسه ساختارهای وظیفه ای، پروژه ای و ماتریسی
جدول (2-2) مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری
جدول شماره (3-2)انواع مهارتهای مورد نیاز برای مدیران از جهت اهمیت
جدول شماره (4-2) میزان اهمیت و ویژگی‌های مورد نیاز سه نوع مدیر
جدول (1-4) توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک جنسیت
جدول( 2-4)توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات
جدول( 3-4)توزیع فراوانی و در صد ترجیح افراد بر اساس نوع مدیریت
جدول(4-4)توزیع فراوانی و در صد سابقه شغلی افراد نمونه تحقیق
جدول(5-4)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه تحقیق بر اساس نوع استخدامی
جدول شماره(1-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 1 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(2-6-4) مقایسه میانگین گویه های سؤال 2 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(3-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 3 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(4-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 4 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(5-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 5 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(6-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 6 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(7-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 7 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول شماره(8-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 8 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق
جدول(7-4)آزمون تی برای بررسی پرسش اول
جدول( 8-4)آزمون تی برای بررسی پرسش دوم
جدول(9-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش دوم
جدول(10-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش چهارم
جدول(11-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش پنجم
جدول( 12-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش ششم
جدول(13-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هفتم
جدول( 14-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هشتم
جدول (15-4 )خروجی آزمون تی مستقل برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس جنسیت
جدول( 16-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس میزان تحصیلات
جدول(17-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول شماره( 18-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت
جدول( 19-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول شماره(20-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت
جدول (21-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول شماره(22-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت
جدول(23-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول (24-4 )آزمون تعقیبی شفه
جدول( 25-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول( 26-4 )آزمون تعقیبی شفه
جدول(27-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مد یریت
جدول (28-4) آزمون تعقیبی شفه
جدول (29-4 ) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول(30-4)آزمون تعقیبی شفه
جدول(31-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت
جدول (32-4) آزمون تعقیبی شفه
جدول( 33-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی
جدول(34-4)آزمون تعقیبی شفه
جدول(35-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی
جدول( 36-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع استخدامی
جدول(37-4 )آزمون تعقیبی شفه
جدول( 1-5)اعتبار یابی پرسشنامه
جدول( 2-5 )پرسشنامه تحقیق
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (1-2): ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی
نمودار(2-2): سازماندهی بر حسب پروژه
نمودار(3-2): ساختار یک سازمان ماتریسی
نمودار (4-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه در برخی از کشورها
نمودار (5-2): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست‌اندر کار تحقیق و توسعه
نمودار (6-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای
کشورهای مختلف
نمودار (7-2): هزینه‌های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق
نمودار (8-2): توزیع نسبی هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع
نمودار (9-2): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب
بودجه بخش‌های مختلف
نمودار (10-2): میزان بودجه تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل
ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال 1972،
نمودار (11-2): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال 1972
نمودار (12-2): هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع
نمودار (1-4) توزیع فرانی و درصد افراد
نمودار (2-4) توزیع فرانی و درصد افراد
نمودار (3-4) توزیع فرانی و درصد افراد
نمودار (4-4) توزیع فرانی و درصد افراد
نمودار (5-4) توزیع فرانی و درصد افراد
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل( 1-2) 6 عنصر مدیریت تحقیق
شکل(2-2) نگاره تعامل متغیر های تحقیق
مقدمه
مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمانها و موسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمانهای بزرگ نشان می دهد که سازمانها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیتهای تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیتهای تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمانها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیتهای تحقیق و توسعه، دانشهای جدید خلق می شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،1384، ص7).
بیان مساله
با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفتهای چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،1387).
از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاستگذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیتها فراهم گردد( علی پور،1384، ص 1).
امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانجات ایفاء می نماید(جواهری،1375، ص 281).
امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکتها و سازمانها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روشهای توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکتها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آنها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،1384، ص 116).
به طور کلی انجام این تحقیق در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام می کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می گردد. بنابراین شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آنها اقدام کند.
با توجه به دلایل فوق محقق بااین مساله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین المللی را در سر دارند فراهم سازد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
تولید دانش و در نتیجه محصولات نو در سازمانها، مبتنی بر تحقیقات است. اهمیت تفکر تحقیق و توسعه و وجود واحدی بدین منظور، در سازمان با مطالعه وظایف این واحد که در واقع شامل تعریف و وظایف آن است تا حدودی آشکار می شود:
تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید محصولات، فرایندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش می نماید. (فدائی منش،1386، ص17).
گاهی دلیل اهمیت این واحد در ایجاد درآمد برای سازمان ها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خلاصه ای ” RIAL&DOLLAR ” می نامند(فدائی منش،کومار، 1386، ص 18).
تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تامین نیازهای جامعه و خواستهای مردم است. به طوریکه می توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات علمی و جلب رضایت مشتری است. آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه عبارتند از:
شناسایی و پرورش افراد مستعد خلاق و مبتکر، ایجاد شغل، ترویج حس نوآوری و تحقیق در جامعه، ایجاد رقابت در سطح کشور و در سطح بین المللی ارائه تولیدات صنعتی جدید متناسب با نیازهای جامعه، ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات صنعتی، رشد اقتصادی جامعه، قابلیت رقابت محصولات صنعتی، رشد اقتصادی جامعه، خود کفایی، قابلیت رقابت محصولات صنعتی و اشباع بازار داخلی و صادارات. (جواهری،1375،ص284).
در بنگاههای اقتصادی تحقیقات توسعه ای موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی، سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان می شود که بیانگر جایگاه کلیدی این واحد در سازمانهاست اهمیت این تفکر در حدی است که برای از بین بردن یک سازمان تجاری کافی است تا تحقیقات توسعه ای در آن متوقف شود در این صورت نبض اصلی سازمان باز می ایستد و امکان رقابت و هرگونه رشد از آن سلب می شود. در نمونه ای واقعی در یک شرکت تولید کننده تجهیزات جوش مقاومتی بازدید کنندگان شرکت اروپایی از کارخانه تولیدی شرکت همتای خود در ایران خواست تا واحد تحقیقات را تعطیل کند و فقط به تولید بپردازد طی مذاکرات انجام شده ابتدا با این استدلال که وجود واحد تحقیقات بسیار پرهزینه است و باعث ورشکستگی خواهد شد و سپس اینکه محصولات ما با کیفیت بالاتر قابل عرضه می شود و حتی می توانید با آرم تجاری خود آن را به فروش برسانید سعی در اجرای این پیشنهاد کردند. این ترفندها طی مذاکرات چند ساعته برای تعطیلی واحد تحقیقات شرکت ایرانی به نتیجه نرسید و در انتهای مذاکرات جملات نمایندگان شرکت اروپایی تغییر یافت و اعلام کردند که شرکت شما نه تنها رقیب ما در ایران و خاورمیانه است بلکه شما دشمن ما در منطقه محسوب می شوید این تفکر نشان از اهمیت واحد تحقیقات و توسعه و خطر وجود آن برای شرکتهای رقیب ما در ایران و خاورمیانه است و استفاده از محصولات با کیفیت شرکت اروپایی بسیار منطقی تر به نظر می رسید زیرا امکان تولید با آرم شرکت ایرانی نیز پیشنهاد شده بود که این امر در کوتاه مدت حتماً منجر به کسب در آمد بیشتر و آسان تر برای طرف ایرانی می گردید لیکن عمده ترین خطر این حرکت در واگذاری نبض تپنده شرکت به رقیب بود در حقیقت پس از پذیرش این موضوع شرکت اروپایی (رقیب) تصمیم گیرنده واقعی بود و هر حرکتی توسط او، مدیریت و هدایت می شد برای مثال سیاست قیمت گذاری، فروش محصولات جدید، پشتیبانی از محصولات قبلی و امکان صادارات در اختیار کامل شرکت اروپایی قرار گرفت و این لحظه به لحظه بیشتر می شد. نمونه های واقعی مختلفی در ایران وجود دارد که پس از تعطیلی واحد تحقیق و توسعه پذیرش پیشنهادات اغواکننده رقیب کل شرکت ها رفته رفته تعطیل شدند. (فدائی منش،کومار، 1386، صص 21،22).
تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، 1386، ص23).
تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.
سوالات تحقیق
در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می باشد:
1- مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
2- مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
3- مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
4- مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید