بند اول:تسلیم عملی43
بند دوم:تسلیم حکمی44
مبحث سوم:موضوع تسلیم48
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن48
بند اول:مبیع عین معین49
بند دوم :مبیع کلی در معین55
بند سوم:کلی فی الذمه56
گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن58
بند اول:عین معین59
بند دوم:کلی در معین60
بند سوم: کلی فی الذمه61
گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن62
عنوان صفحه بند اول: عین معین62
بند دوم: کلی در معین62
بند سوم: کلی فی الذمه63
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع64
بند اول:اختلاف در مقدار مبیع64
بند دوم : اختلاف در جنس مبیع65
بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع65
گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع66
خلاصه فصل اول:67
فصل دوم : احکام تسلیم69
طرح بحث :69
مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم69
گفتار اول : زمان تسلیم مبیع70
بند اول:عوامل تعیین کننده70
بند دوم : آثار تأجیل72
بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر78
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد78
بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد79
بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین81
بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی84
عنوان صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع85
گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع86
بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم89
بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین90
بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی92
بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع93
گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع95
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم95
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی97
بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع98
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن100
گفتار اول : تسلم مبیع100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی102
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع104
گفتار دوم:تحمل هزینه ها105
خلاصه فصل دوم106
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم108
طرح بحث :108
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی108
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد108
عنوان صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد109
بند دوم: ماهیت حقوقی110
بند سوم : پرداخت کننده مبیع111
بند چهارم : گیرنده مبیع113
بند پنجم :موضوع وفای به عهد114

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع117
گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس119
بند اول : شرایط ایجاد120
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس121
بند سوم : آثار حق حبس122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس124
بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد125
بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی126
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی127
بند اول: انتقال مالکیت مبیع127
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت129
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف131
گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی133
بند اول: تعریف133
بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض133

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع134
عنوان صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض135
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض136
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی138
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی138
بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی142
بند دهم : اتلاف مبیع142
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع146
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض147
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425148

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


پاسخ دهید