2-5-2-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک:32
2-5-2-2- قراردادهای صرفا خدماتی :32
2-5-2-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل:33
2-6- تاریخچه قراردادهای نفتی ایران پیش از انقلاب34
قراردادهای الحاقی گس – گلشائیان36
2-7- قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت37

قرارداد فروش نفت و گاز 133338
قرارداد الحاقی38
قرارداد الحاقی دوم38
قرارداد های سیریپ و ایپاک39
قراردادهای نفتی 196539
قرارداده ای ششگانه خلیج فارس39
قرارداد تاید واتر40
قرارداد با شرکت های آمریکایی40
قرارداد با گروه فرانسوی41
قرارداد با گروه آلمانی41

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قرارداد ایران پاپ41
قرارداد اگوگو42
قرارداد کنیوان42
قراردادهای پیمانکاری ششگانه 135343
قرارداد های پس از انقلاب44
قرارداد پارس جنوبی توسعه میادین سیری آ و ای46
فاز یک پارس جنوبی47
فازهای چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبی47
طرح توسعه دورود47
طرح توسعه میدان نفتی بلال48
طرح میادین نفتی سروش و نوروز48
طرح میادین نفتی نصرت و فرزام49
فازهای 9 و 10 پارس جنوبی49
فازهای11و12و13پارس جنوبی49
فاز14پارس جنوبی50
فازهای 15و16پارس جنوبی50
فازهای 17و18پارس جنوبی50
طرح بیع متقابل گازرسانی -فازیک50
طرح بیع متقابل گازرسانی-فاز دو51
طرح جمع آوری گازهای همراه51
2-9-قراردادهای امتیازی وتاثیرآن برچگونگی مالکیت ومدیریت درصنعت نفت ایران:51
نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی:57
نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری:58
نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل59
فصل سوم: کلیات261
کلیات61
تعاریف اولیه61
گفتار1- قراردادهای تجاری61
گفتار2- قراردادهای بین المللی62
گفتار 3 – تفاوت بین “قراردادهای بین المللی الکترونیکی “با” قراردادهای الکترونیکی بین المللی”63
گفتار 4- تفاوت بین بازرگانی الکترونیکی و تجارت الکترونیکی64
فصل چهارم :قراردادهای الکترونیکی66
گفتار1- تعریف قراردادهای الکترونیکی66
گفتار 2 انواع قراردادهای الکترونیکی68
بند 1 – قراردادهای الکترونیکی خط روشن و خط خاموش68
بند2- قراردادهای الکترونیکی بر حصب اشخاص معامله کننده70
الف- تجارت تجار با تجار یا فروشنده با فروشنده (B2B)71
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C)72
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)72
د-تجارت نقطه به نقطه (P2P)73
بند 3 – قراردادهای الکترونیکی کلیک رپ و شرینک رپ73
الف – موافقتنامه کلیک رپ73
ب- موافقتنامه شرینک رپ74
گفتار 3- اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای الکترونیکی75
گفتار4- قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران76
بند1- زمان ارسال و وصول داده پیام77
بند2- مکان ارسال وصول داده پیام78
گفتار5- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین79
گفتار6- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005)81
فصل پنجم:قانون حاکم بر قراردادها86
بند 1- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی بطور یکه صریحا یا بطور ضمنی در متن قرارداد تعیین شده است87
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم88
قانون محل دادگاه یا محل داوری89
گفتار1- مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها90
گفتار 2- قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها91
بند1- قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم بازرگانی92
بند2- قواعد تدوین شده توسط اتحادیه های بین الدولی حرفه ای92
بند 3- قواعد تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی93
بند 4- عرف ها و رسومات تجاری غیر مدون93
بند5- اصول کلی حقوقی94
بند 6- قواعد منبعث از آراء صادره از محاکم و داوریهای بین المللی.95
گفتار3- عوامل ارتباطی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی95
بند1- عوامل ارتباط ذهنی 97
بند 2- عوامل ارتباط عینی 998
الف -محل انعقاد عقد98
ب-محل اجرای عقد99
ج-محل اقامتگاه متعاملین99
د-تابعیت متعاملین100
ه-محل وقوع مال100
و-معیار مهمترین ارتباط100
ز- معیار تعهد شاخص101
گفتار 4- مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی102
بند 1-ماده 968 قانون مدنی103
بند 2- ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران104
ماده 27 – قانون حاکم104
گفتار 5-مروری بااصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادهای تجاری بین المللی (2011)106
گفتار6- انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(ROME)(2007)107
نتیجه گیری109
فصل ششم:قراردادهای نفت و گاز110
گفتار 1- نظام های امتیازی111
گفتار 2- نظامهای قراردادی113
بند 1- قراردادهای مشارکت درتولید113
بند 2-قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری114
بند 3- قرارداد های خدماتی115
الف -قراردادهای صرفا خدماتی115
ب- قراردادها ی خدماتی خطر پذیر116
ج- قراردادهای خدماتی بیع متقابل (بای بک)116
گفتار 3- قراردادهای نفت و گاز در پایین دست 76117
بند 1- بازارکالایی85118
بند 2-بازار معاملات آتی 93119
الف)کلیه بورسهای کالا119
ب- بورس بین المللی نفت خام 101(لندن)123
ج – بورس کالای نیویورک 105123
رویه های تجاری در معاملات الکترونیکی نفت و گاز125
بند1- بازارهای نقدی (تک محموله ای )117125
بند 2-بازارهای سلف 125126
گفتار4-بین المللی بودن قراردادهای نفت وگاز126
نتیجه گیری128
نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز128
گفتار1-اشاره صریح به قانون حاکم بر قرارداد درمتن قرارداد129
گفتار 2 – استنباط ضمنی قانون حاکم بر قرارداد130
بند1-تابعیت متعاملین متعلق به چه کشورهایی است130
بند2- نفت یا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است130
بند3- نفت و گار معامله شده در کجا باید تحویل شود131
بند4- متصدی حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعیتی دارد131
بند 5- نفت و گاز معامله شده، با چه ارزی معامله شدند131
بند6- مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر در چه کشوری مستقر است131
بند7- کشورهای دخیل در انتقال نفت و گاز معامله کدام هستند132
تحویل نفت و گاز بصورت منقطع(BATCH)132
انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله پیوسته(continous)132
تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد133
گفتار1- محل مذاکرات پیش از عقد134
گفتار2- محل انعقاد قرارداد134
گفتار 3- محل اجرای عقد135
گفتار 4- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز136
گفتار5- اقامتگاه متعاملین136
گفتار6- تابعیت متعاملین137
گفتار 7 – مرکز تجارت متعاملین138
گفتار 8 – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر138
گفتار 9- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی139
گفتار 10- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار139
گفتار 11- کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز140
گفتار 12- کشور صاحب بیشترین سهم درمسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز140
گفتار 13-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز141
گفتار 14-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز141
گفتار 15 -تابعیت متصدی حمل نفت وگاز142
گفتار 16-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز143
گفتار17-تابعیت یا اقامتگاه قانونی داورتعیین شده درقرارداد144
گفتار 18-تابعیت بانکهای کار گزارمتعاملین برای تبادل وجه قرارداد144
گفتار19-تابعیت دلال یادلالهای واسطه درانعقاد قرارداد145
گفتار20-محلی که مالکیت نفت وگازبه خریدارمنتقل میشود146
گفتار21-ارزخارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود147
گفتار22-تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر147
فصل هفتم:قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی148

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار1-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS)148
گفتار2-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی(2005)149
گفتار3-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(2011)164150
فصل هفتم:نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز151
گفتار1-قانون حاکم برقراردادازنظر شکلی151
بند1-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است153
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد153
تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز153
تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت و گاز155
گفتار 3 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم157
نتیجه گیری158
منابع فارسی160
-کتابها160
مقالات161
پایان نامه162
منابع انگلیسی163
چکیده
ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای 2035-2009 به مقدار 99 میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال 2035 تولید نفت 96 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود 30 درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و
افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.
واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی
فصل یکم:کلیات 1
مقدمه
در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال 1913 اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.
ایارن با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب 136 میلیارد بشکه و 28 ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16).
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی1
ب- قراردادهای مشارکت2
ج – قراردادهای خدمت 3
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

  • 1

پاسخ دهید