فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات1
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسأله3
3-1- ضرورت تحقیق4
4-1- هدف اصلی تحقیق6
5-1- سؤالات تحقیق6
فصل دوم : مبانی نظری7
1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی8
2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌…………….8

3-2- تعاریف مدیریت8
4-2- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز:9
5-2- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی10
6-2- اهداف مدیریت اسلامی……10
7-2- جایگاه نهج البلاغه11
8-2- معرفی مالک اشتر 13
1-8-2- گوشه ای از زندگی مالک13
2-8-2- معرفی مالک اشتر در کلام امیرالمؤمنین (ع)……………………………………………………………..14

9-2- سابقه و کیفیت تکوین مدیریت16
1- 9-2- چارلز باباژ 17
2-9-2- نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان )17
3-9-2- نظریه بوروکراسی وبر17
4-9-2- نهضت روابط انسانی18
5-9-2- نظریه تقویت رفتار19
6-9-2- نظریه برابری19
7-9-2- نظریه انتظار19
8-9-2- تئوری مسیر – هدف19
9-9-2- الگوی رهبری مشارکتی20
10-9-2- مدل منطقی وعقلایی در تصمیم گیری20
11-9-2- نظریه عقلانی محدود و رضایتمندی21
12-9-2- ویژگی های کمال مدیریت22
13-9-2- نظریه سیستمی22
1-2- نظریه پردازان مدیریت اسلامی23
1- 1-2- نظریه های متقدم مدیریت اسلامی24
– ندیشه غزالی طوسی24
– اندیشه ابن خلدون25
– ابونصر فارابی(339-259 ه.ق)27
– ابن جماعه (733- 639 ه.ق)28
– ابن تیمیه29
– امام فخر رازی( 606- 536 ه.ق)30
– ابویوسف31
– ابن مقفع32
– -جاحظ33
– باقلانی مالکی ( متوفی 403 ه.ق )34
– ابوالحسن‌ ماوردی‌35
– ابوعلی سینا36
– ابن قتیبه38
– ابن طاهر بغدادی38
2-1-2- نظریه های متأخر مدیریت اسلامی39
– -نظریه رشد شهید علامه مطهری39
– رویکرد نظری اصول گرایی40
– رویکرد نظری اخلاق و ویژگی های مدیران اسلامی42
– رویکرد وظایف مدیران مسلمان43
– رویکرد تأثیر ارزش های اسلامی بر مدیریت44
فصل سوم : روش تحقیق46
1-3- روش تحقیق47
2-3- انواع طرح های تحقیق کیفی48
3-3- روش نظریه برخاسته از داده ها (grounded thery):48
1-3-3- طرح سیستماتیک50
2-3-3- طرح نوخاسته51
3-3-3- -طرح سازاگرا51
4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات52
5-3- روایی (validity) و پایایی (Reliability)52
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها54
1-4- مدلسازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر55
2-4- دلایل انتخاب عهدنامه مالک اشتر برای مدلسازی مدیریت اسلامی55
3-4- رویکرد نظریه برخاسته از داده ها55
4-4- روند اجرای پژوهش56
5-4- خصوصیات شخصی لازم وضروری در مدیریت اسلامی چیست؟56
1-5-4- مفهوم تقوا57
2-5-4- مفهوم عدل و عدالت60
3-5-4- مفهوم تدبیر62
4-5-4- مفهوم شرح صدر64
– ضرورت وجود شرح صدر در مدیریت65
6-4- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟66
1-6-4- مفهوم مشروعیت67
2-6-4- مقبولیت مردمی68
7-4- برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد؟69
1-7-4- مدیریت منابع انسانی72
2-7-4- سازماندهی:74

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-7-4- برنامه ریزی76
4-7-4- مدیریت منابع مالی79
5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات82
– تعریف ارتباطات82
– تعریف سیستم های اطلاعاتی82
8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟85
1-8-4- تصمیم گیری93
9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟96
1- 9-4- عمران96
2-9-4- امنیت97
3-9-4- هدایت و ارشاد:100
4-9-4- رفاه101
10-4- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟103
1-10-4- دلبستگی اعضای سازمان105
2-10-4- میزان وفاداری مردم107
3-10-4- میزان جذابیت پیامد ها109
4-10-4- قدرت عوامل ذی نفوذ110
11-4- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟110
1-11-4- عوامل سیاسی110
2-11-4- عوامل فرهنگی111
3-11-4- عوامل طبیعی112
4-11-4- عوامل اقتصادی112
نتیجه گیری112
فصل پنجم : یافته ها ونتایج114
1-5- دستاوردهای پژوهش115
1-1-5- فرآیند مدیریت علوی115
– ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی…………………………………………………………..115

– مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی……………………………………………………………………..117

– راهبردهای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………………………118

– مقوله ی هسته ای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………….118

– پیامدهای مدیریت علوی………………………………………………………………………………………………………120

– متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی…………………………………………………………………………….120

2-1-5- فرایند تصمیم گیری علوی124
3-1-5- الگوی رهبری تناسبی127
4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری129
2-5- نتیجه گیری130
3-5- پیشنهاها131
4-5- قلمرو و محدودیت های تحقیق132
فهرست منابع133

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-3) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،134)47
جدول1-4 : خصوصیات شخصی لازم درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا)56
جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت)59
جدول 3-4:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر)61
جدول 4-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر)63
جدول 5-4 :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی66
جدول 6-4 :مقوله مدیریت منابع انسانی69
جدول7-4 :مقوله سازماندهی73
جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی75
جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی78
جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات80
جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری85
جدول12-4:مقوله ی عمران96
جدول13 -4: مقوله ی امنیت97
جدول 14-4 :مقوله ی هدایت و ارشاد98
جدول 15-4 :مقوله ی رفاه101
جدول شماره16-4: مقوله دلبستگی اعضای سازمان103
جدول 17-4 :مقوله ی میزان وفاداری مردم106
جدول 18-4 : مقوله میزان جذابیت پیامد ها108
جدول 19-4 :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ110
جدول 20-4 :مقوله ی عوامل سیاسی110

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 21-4 :مقوله ی عوامل فرهنگی111
جدول 22-4 :مقوله ی عوامل طبیعی111
جدول 23-4 :مقوله ی عوامل اقتصادی112

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-3: (نمودار کدگذاری محوری)50
شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا58
شکل 2-4 : نمودار محوری عدالت61
شکل 3-4 : نمودار محوری تدبیر63
شکل 4-4 : نمودار محوری شرح صدر66
شکل 5-4 : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی69
شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی73
شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی75
شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی78
شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی80
شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات84
شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات84
شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی95
شکل 13-4 : نمودار محوری عمران97
شکل 14-4: نمودار محوری امنیت…………………………………………………………………………………………………….98

شکل15-4 :نمودار محوری هدایت و ارشاد100
شکل16-4: نمودار محوری رفاه………………………………………………………………………………………………………….103
شکل 17-4: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت108
شکل 1-5:فرآیند مدیریت علوی122
شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری علوی123
شکل 3-5:پیوستار رهبری تناسبی127

فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.
مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.
عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:
“نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند” (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای هم? سختیها شد، چنانکه فرمود: “به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم”(همان، کلام 224).
حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.
نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و کلمات کوتاه و قصار امیرالمؤمنان علی(ع) است که توسط سید رضی گرد آوری شده است. سخن امام علی(ع)، والاترین سخن پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم است، چنانکه دربار? سخن آن حضرت گفته اند: “پایین تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار هم? مخلوقات است” (الحسینی الخطیب، 1395ق، 43). زیرا علی(ع) به بیانی سخن گفته که سر شار از عصمت مطلق است. ما شیعیان معتقد به عصمت مولا علی(ع) هستیم و اعتقاد داریم به اینکه سخنی که از وحی و عصمت نشأت گرفته مصون از خطا واشتباه است و به همین جهت این متون از منابع غنی علوم انسانی و اسلامی به شمار می روند و لازم است که علوم مختلف اسلامی را از این منابع مهم و ارزشمند استخراج کرده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بکار گیریم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه، مبحث مدیریت است؛ که امام علی(ع) بطور کامل و جامع در نامه 53 نهج البلاغه، معروف به عهد نامه مالک اشتر، این مبحث را شرح داده اند و اصول و مبانی ارزشمندی برای ادار? کارآمد جامعه ارائه داده اند. به همین دلیل محقق در این پژوهش تلاش نموده تا با استفاده از مطالب مندرج در عهد نامه مالک اشتر و با بهره گیری از سخنان و نامه های دیگر امام علی(ع)، مدیریت اسلامی را مدلسازی نماید و در این راه از روش نظریه زمینه ای و یا داده بنیاد برای مدلسازی و تدوین تئوری استفاده نموده است.
2-1- بیان مسأله
خداوند همزمان با هبوط حضرت آدم (ع) و حوا روی زمین،آدم (ع) را به پیامبری برگزید.یعنی با به وجودآمدن دو انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.بنابراین هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر ومؤثّرتر از مدیریت و رهبری باشد.انسان پس از پیمودن مسیرهای پرفراز و نشیب وطاقت فرسا، به اصول ومبانی مهم وارزشمندی در مدیریت دست یافته که نتیجه آن، دگرگونی چهر? جهان است.مدیریت دردنیای کنونی، به فنون ورموزی پیچیده واصولی پویا مجهز شده است.البته تحلیل دربار? مدیریت بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد.
واضح است که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت انسانها هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، بهترین وکاملترین دین وآیین را برای انسانها به ارمغان آورده است. بعداز خاتم الانبیاء (ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی، ائمّه (ع) می باشند. طبق اعتقادات شیعیان، ائمه (ع) دارای عصمت مطلق و علم لدنّی هستند.که صدها دلیل و برهان بر اثبات این ادعا وجود دارد. از جمله مهمترین این ادلّه، آیه ی تطهیر (سوره ی احزاب،آیه ی 33)، آیه ی مباهله (سوره ی آل عمران، آیه ی61) و حدیث ثقلین است که مورد توافق شیعیان واهل تسنّن می باشد. بنابراین با توجّه به عصمت ائمّه (ع)، در روایات واحادیث وارده از ایشان سخن بیهوده و گزافی وجود ندارد. منابع غنی وگرانبهایی از ائمّه (ع)در زمینه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، نجوم، شیمی و… به دست ما رسیده است. بنابراین با وجود این منابع ارزشمند علمی، جای تأسّف است که مسلمانان به دنبال دستاوردهای علمی حاصل از تجربه و آزمون وخطای دیگر دانشمندان باشند؛ با اعتقاد به اینکه علوم وارده از ائمّه (ع)، بدون نقص است وبه طور حتم منشأ هدایت و رشد و کمال انسان ها را فراهم خواهد ساخت. در زمینه ی مدیرت ورهبری اسلامی نیز مطالب فراوانی در منابع غنی اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث وارده از رسول اکرم (ص) وجود دارد. بنابراین ضروری است با وجود اهمّیت و ضرورت بحث مدیریت، محقّقان، این شاخه از علوم انسانی را از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی کرده و آن را در قالب الگو و مدلی جامع برای استفاده ی همه ی انسان ها در بیاورند. قابل ذکر است که پس از رسول اکرم (ص)تنها خضرت علی (ع)توانسته اند حکومت اسلامی تشکیل دهند. وسایر ائمّه (ع) به دلیل حکومت ظالمانه و دوران خفقان خاندان بنی امیّه و بنی عبّاس ومهم تر از همه عدم مساعدت و همراهی مردم، نتوانستند حکومت اسلامی را برپا کنند. در حقیقت این مردم بودند که با عدم یاریشان از امام عصر از حکومت عادلانه ی ایشان بی نصیب ماندند. در دنیای اسلام، پس از رسول خدا، امام علی ترسیمی الهی از ادار? کارآمدجامعه ارائه کرده است. که گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه آن حضرت، در مجموعه ای به نام نهج البلاغه، توسّط سیّد رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.در بین مطالب این مجموعه ی نفیس و گرانبها، نامه ی پنجاه سوّم نهج البلاغه، معروف به عهد نامه ی مالک اشتر، مطالب غنی و ارزشمندی در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی داراست. علاوه بر تأیید علماء و دانشمندان مبنی بر جامعیّت این نامه در زمینه ی علم مدیریت، حضرت علی (ع)نیز در پایان این نامه به مالک اشتر می فرمایند:
“به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن وبرای پیروی از این عهدنامه که با آن حجّت خود را بر تو تمام ساخته ام، تلاش وکوشش نما.”
که این فرموده ی حضرت خود بالاترین گواه ودلیل بر جامعیّت مطالب این نامه در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی است. بنابراین در این پژوهش، محقّق بر آن است با الهام از آموزه های امام علی(ع) وبخصوص نامه آن حضرت به مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری ومدیریت اسلامی را گردآورده وبه تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد.
3-1- ضرورت تحقیق
ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است و تاریخ بشر وآثار باقیمانده از قرون واعصار گذشته بیانگر آن است که انسان همیشه در اجتماع و به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است؛ وهمین زندگی اجتماعی ملازم وجود قدرتی نظم آفرین وقوانینی موردپیروی همگان است، زیرا جز در بستر امنیت و نظم اجتماعی و قانون، رشد و بالندگی و پیشرفت و سیر به سوی کمال معنی نمی یابد (بهارستان،1384،11).
خداوند همراه با خلقت حضرت آدم و حوا در روی زمین، آدم(ع) را به پیامبری برگزید تا با فرامین و قوانین الهی انسانها را هدایت نماید. بعبارتی همراه با خلقت اولین انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.می دانیم که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت بشر هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، کاملترین دین وآیین را برای ما انسانها به ارمغان آورده است. بعد از رسول اکرم(ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی ائمّه ی معصومین(ع) می باشند. در بین ائمّه (ع) تنها حضرت علی(ع) توانسته اند حکومت اسلامی را بر پا کنند. که در طول پنج سال حکومت عادلانه ی ایشان، احادیث و روایات فراوانی از آن حضرت به دست ما رسیده است. کتاب نهج البلاغه مجموعه ای گرانبها از خطبه ها، نامه ها، و کلمات قصار حضرت علی(ع) است که توسّط سیّد شریف رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است. نامه ی پنجاه و سوّم از نهج البلاغه معروف به عهد نام? مالک اشتر،مطالب جامع و کاملی در باب مدیریت و رهبری اسلامی داراست. این نامه را حضرت علی(ع) به هنگام اعزام مالک بن حارث اشتر به سوی مصر، برای زمامداری و برپایی حکومت اسلامی نوشته اند.در خصوص ضرورت مدیریت و مخصوصاً مدیریت صالحان مطالب ارزشمندی از آن حضرت به دست ما رسیده است، که گزیده ای ازسخنان ایشان در اینجا ذکر می شود:
سخن امیرمؤمنین علی (ع) دربار? شعار “لاحُکمَ الّا لِلّه” (حکم و داوری جز برای خدانیست) که از جانب مقدس مَآبان بی بصیرت مطرح شده مبیّن دیدگاه امام در ضرورت حکومت ومدیریت است. شریف رضی آورده است که چون حضرت سخن خوارج را شنیدکه می گفتند “لاحکم الّا لله ” فرمود: “سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم جزاز آن خدانیست، لیکن اینان می گویند. فرمانروایی و حکومت، جز برای خدا روانیست؛ درحالی که مردم را دولتی و حاکمی باید، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او انسان با ایمان کار خویش کند، وانسان کافر بهر? خود برد، تا آن گاه که وعد? حق سر رسد ومدت هر دو در رسد”( نهج البلاغه، ترجمه شهیدی،کلام 40).
خوارج با نفی حکم غیرخدا، فرمانروایی و حکومت را برای غیرخدا نفی کردند، بدین معنی که وقتی غیرخدا را هیچ فرمانی نباشد، دولت و حکومت غیرخدا نیز منتفی است و این امر چیزی جزعدم امنیت و فقدان نظم اجتماعی و بی قانونی را در پی نخواهد داشت. مولاعلی (ع) حکومت و مدیریت را در همه ی مراتبش حق شایستگان می داند و به صراحت بیان می فرماید که زمامداری و ادار? امور مردمان باید برعهد? کسانی باشد که شایستگی های لازم را داشته باشند و تا کسی از ویژگی ها وشروط لازم که اهلیت حکومت ومدیریت را فراهم می نماید، برخوردار نباشد، حق حکومت نمی یابد، و اگر کسانی بدون صلاحیت های لازم در مصدر امور قرار گیرند جز تباهگری به بار نخواهند آورد. چنان که حضرت در ابتدای خطبه ای که در رحبَ? کوفه در میان خواص اصحاب خود ایراد کرده است حق ولایت و حکومت را براساس خصوصیاتی که می داند از آن خود می داند (جعفری،1372، 135). ایشان در این خطبه فرموده اند: “آری به خدا سوگند فلانی، جامه ی خلافت را بدون اینکه اندامش برای آن متناسب باشد، در برکرد،با آن که به خوبی می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت، موقعیت قطب است نسبت به آسیاب چشمه های فضایل و معارف، سرشار و سیل آسا از دامنه کوه وجود من فرو می ریزد و پرند? ] همّت های بلند[ به قلّ? شامخ من نرسد” (نهج البلاغه،ترجم? شهیدی،خطبه3). هم چنین امام در کلام 131 نهج البلاغه در خصوص شروط زمامداری در حکومت اسلامی می فرمایند: شما خوب می دانید که نه جایز است که بخیل برناموس وجان و غنیمت ها واحکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود تا درمال های آنان حریص گردد؛ و نه نادان تا به نادانی خویش مسلمانان را به گمراهی برد؛ ونه ستمکار تا به ستم، عطای آنان را بِبُرَد؛ و نه حیف و میل کنندی اموال، تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد؛ و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوه ستاند تاحقوق راپایمال کند، و آن را چنان چه باید نرساند؛ و نه آن که سنّت را ضایع سازد، و امت را به هلاکت دراندازد (نهج البلاغه، ترجم? شهیدی، کلام131).
بنابراین ضروری است بیانات سرشار از عصمت مولایمان امیرالمؤمنین (ع) را در خصوص مدیریت و حکومت اسلامی استخراج کرده و همه ی ابعاد و جوانب آن در قالب الگو و مدلی بیان گردد تا برای استفاده همه مدیران و زمامداران جامعه اسلامی قابل استفاده باشد.

4-1- هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی این پژوهش تدوین مدلی که برای مدیریت اسلامی بر اساس عهدنامه مالک اشتر است.
5-1- سؤالات تحقیق
انگیزه هر تحقیق پرسش هایی است درباره موضوع تحقیق که به صورت سؤال اصلی و سؤالات فرعی مطرح می گردد.

سؤال اصلی
مدل مدیریت اسلامی بر اساس عهدنامه مالک اشتر چگونه است؟


پاسخ دهید