2-1-3 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-3-1 مرحله قلبی (اظهار تنفر قلبی) …………………………………………………………….. ………………………………………… 21
2-1-3-2 مرحله لسانی (گفتار) ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………… 23
2-1-3-3 مرحله یدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-3 سیره پیشوایان معصوم در امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………. 27

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2 عفاف و حجاب …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 33
2-2-1 مفهوم حجاب ……………………………………………………………………………………………….. ……………….. ………………. ……….. 33
2-2-2 حجاب مرد مسلمان………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………….. 34
2-2-2-1 کنترل نگاه ……………………………………………………………………………….. …. ………….. …………………………………………. 34
2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه …………………………………………………………………………………… ………….. ………………………………….. 35
2-2-3 حجاب زن مسلمان …………………………………………………………………………………………… ………….. ………………………….. 36
2-2-3-1کنترل نگاه ………………………………………………………………………….. ………………………………. ………….. ………………….. 37
2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه ……………………………………………………………… ………………………………………… …………… …………. 37
2-2-3-3 حدود پوشش ………………………………………………………………………. …. ……………………………………………………………. 37
2-2-3-3-1 خُمُر ………………………………………………………………………… ……… ……………….. …………………………………………… 37
2-2-3-3-2 جیب …………………………………………………………………………. …………… ……………….. ……………………………………. 38
2-2-3-4 زینت ………………………………………………………………………………. …………. ………………………… …………………………….. 39
2-2-3-5 تبرج ………………………………………………………………………………… ……… ………………………………….. ……………………… 39
2-2-3-6 جلباب …………………………………………………………………………………….. ………………… …………………………. ……………. 40
2-2-3-7 عفاف ……………………………………………………………………………………… ………………. ……………………………………. ……. 41
2-2-4 فلسفه پوشش …………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………….. 42
2-2-4-1 حق الهی …………………………………………………………………………… ………………………… ………… ………………………….. 43
2-2-4-2 حفظ حرمت زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 43
2-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 44
2-2-4-4 ایجاد امنیت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 44
2-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 45
2-3-1 مقبولیت آمر و ناهی …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 46
2-3-2 نحوه بیان آمر و ناهی …………………………………………………………… ……………………………………… ………………………… 47
2-3-3 نوع الفاظ ……………………………………………………………………………….. ………………………………………… … …………………. 49
2-3-4 امر و نهی متناسب با شرایط پیرامونی……………………………… …………………………………. …………………………………. 50
2-3-5 احساس امنیت مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-3-6 تربیت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-7 عملکرد ارگان های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ……. ……………………………………………………………… 51
2-3-8 روش های عملی …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-9 خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-10 اعتقادات مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-4 آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ……………………………………………………….. 54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش شناسی
3-1 نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3 نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق …………………………………………………………………………………………..59
3-4 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-5 واحد و سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-6 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-7 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-9 روایی و پایایی پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-1 روایی پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-2 پایایی پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-10 سنجش متغیر ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-11 تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته ……………………………………………………………………………………… 65
3-12 مکان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-13 زمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-14 روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-15 استخراج ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 70
4-2 آمار توصیفی؛ نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش ………………………………………………………………………………… 71
4-2-1 شاخصهای پراکندگی سن …………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-2-3- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 72
4-2-5- توزیع پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ……………………………………………………………………. 72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-6- شاخصهای پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………74
4-2-7- توزیع ابعاد اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش و رفتار………………………………………….. 75
4-2-8- توزیع پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف………………….. 77
4-2-9- شاخصهای پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف…………………………………………………78
4-2-10-توزیع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………………………………… 79
4-2-11-شاخصهای نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر …………………………………….80
4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف ………………………………………………………………………… 81
4-2-13-شاخصهای پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………….. 82
4-2-14-توزیع پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص تاثیر نحوه بیان امر ونهی …………………………………………………. 83
4-2-15- شاخصهای پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………… 85
4-2-16- شاخص های خصوصیات آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2-17- شاخصهای پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………………………. 86
-2-18- شاخص روش های امر به معروف و و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………86
4-2-19- شاخصهای پراکندگی شرایط پیرامونی امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………….. 88
4-2-20- شاخصهای شرایط پیرامونی امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر………………………….. 89
4-2-21- شاخصهای پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-2-22- شاخصهای نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف…………………….. 91
4-2-24-شاخص های اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر………… 93
4-2-25- شاخصهای پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………………….. 94
4-2-25- شاخصهای پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف……………………………………. 95
4-2-26- شاخصهای پراکندگی آسیبهای معرفتی ……………………………………………………………………………………………… 96
4-2-27- شاخصهای آسیبهای معرفتی……………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-2-28- شاخصهای پراکندگی آسیبهای روشی ……………………………………………………………………………………………….. 99
4-2-29- شاخصهای آسیبهای روشی ………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- 1- آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
4-3-1- 2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1- 3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1- 4- آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید