5-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن39
6-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری40
8-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی42
1-8-2- ویژگی های کالبدی و فضایی43
2-8-2- ویژگی های اقتصادی44
3-8-2- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی45
4-8-2- ویژگی های حقوقی 47
9-2- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی48
1-9-2- دیدگاه لیبرال49
2-9-2- دیدگاه رادیکال50
3-9-2- دیدگاه جامعه گرایان جدید51
4-9-2- دیدگاه مسأله گرا (عمدتاً متعلق به قبل از دهه 197052
عنوان صفحه
5-9-2- دیدگاه بنیادگرا (عمدتاً پایه گرفته در دهه 197052
6-9-2- دیدگاه های هدفگرا (راهبردی)( از نیمه دوم دهه 1980
و به خصوص 1990 تاکنون)53
10-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان56
1-10-2- رویکرد نادیده انگاری56
2-10-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری56
3-10-2- رویکرد مسکن عمومی57
4-10-2- رویکرد زمین و خدمات57
5-10-2- رویکرد خودیاری58
6-10-2- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)59
7-10-2- رویکرد توانمندسازی60
11-2- فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی63
1-11-2- رویکرد اجتماع-محور63
2-11-2- مشارکت64
3-11-2- ظرفیت سازی66
4-11-2- امنیت تصرف(سکونت)69
1-4-11-2-سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت70
1-1-4-11-2- سیاست قانونی کردن مالکیت70
2-1-4-11-2- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی71
3-1-4-11-2- سیاست نوسازی و توسعه مجدد71
12-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران72
13-2- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی75
1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازی76
2-13-2- اصول سند توانمندسازی76
عنوان صفحه
14-2- پیشینه تحقیق77
15-2- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق83
فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه
1-3- سکونتگاه های غیررسمی شهربندرعباس87
2-3- تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس90
1-2-3- بانک جهانی90
2-2-3- طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس93
3-3- شناخت محدوده مورد مطالعه94
1-3-3- موقعیت قرارگیری محلات موردنظر94
1-1-3-3- محله سورو 94
2-1-3-3- محله چاهستانیها97
2-3-3- قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه99
1-2-3-3- قدمت محله سورو99
2-2-3-3- قدمت محله چاهستانیها99
4-3- مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها 10
1-4-3- ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها100
2-4-3- قدمت و عمر بنا 103
3-4-3- نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها104
4-4-3- بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک
محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود108
5-3- تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها114
1-5-3- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد114
عنوان صفحه
2-5-3- تعداد و بعد خانوار 117
6-3- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها118
7-3- جمع بندی121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه124
1-4- تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی مورد مطالعه125
1-1-4- خطرفروپاشی ساختمان هادرمقابل عوامل طبیعی126
2-4- ارزیابی بافت فیزیکی محلات127
1-2-4- بررسی کیفیت ابنیه127
2- 2- 4- میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی 131
3-2-4-کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین132
3-4- مورفولوژی اجتماعی133
1-3-4- ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان133
2-3-4- میزان تحصیلات پاسخگویان134
3-3-4- میزان مهاجرپذیری محله136
1-3-3-4- بومی و غیربومی بودن ساکنین136
2-3-3-4- مبداء مهاجرت ساکنین137
3-3-3-4- علت مهاجرت ساکنین141
4-3-4-میزان احساس تعلق به محله 143
1-4-3-4- سابقه سکونت در محله144
2-4-3-4- نوع سکونت در محله از دید ساکنین145
3-4-3-4- میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر146
عنوان صفحه
4-4-3-4- رضایتمندی ساکنین از محله147
4-4- مشارکت 149
1-4-4- سابقه مشارکت 149
2-4-4- میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه150
3-4-4- نوع مشارکت152
5-4- امنیت اجتماعی محله153
1-5-4- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه154
2-5-4- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین 156
6-4- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین157
1-6-4- وضعیت اشتغال ساکنین158
2-6-4- میزان درآمد ماهیانه160
3-6-4- نوع مالکیت161
7-4- میزان وابستگی به نهادهای دولتی163
8-4- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه165
9-4- تعیین محلات یأس و امید با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)167
10-4- مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین171
11-4- جمع بندی176
فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار
مقدمه178
1-5- آزمون فرضیه ها 179
1-1-5- فرضیه اول179
عنوان صفحه
1-1-1-5- به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات
چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند180
2-1-1-5- میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان
مشارکت مردمی گردد181
2-1-5- فرضیه دوم182
3-1-5- فرضیه سوم184
2-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو185
3-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها186
منابع و مآخذ
منابع فارسی187
منابع لاتین196
پیوست ها199
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله62
جدول شماره 2: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس88
جدول شماره 3: پروژه های تعریف شده توسط بانک جهانی در شهربندرعباس92
جدول شماره 4: مراحل شکل گیری و تکامل رشد کالبدی محله چاهستانیها99
جدول شماره 5: :قدمت و عمر بنا در محله سورو103
جدول شماره 6: قدمت و عمر بنا در محله چاهستانیها104
جدول شماره 7: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله
سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست110
جدول شماره 8: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله
چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست111
جدول شماره 9: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله سورو
با شهر بندرعباس114
جدول شماره10:تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای 89-138514
جدول شماره 11: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله
چاهستانیها با شهربندرعباس115
جدول شماره 12:تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385 115
جدول شماره 13:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی
سالهای 89-1385 117
عنوان صفحه
جدول شماره 14:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها
طی سالهای 89-1385117
جدول شماره 15:مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها
با شهر بندرعباس119
جدول شماره 16:ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها
و شهر بندرعباس119
جدول شماره 17:درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله128
جدول شماره 18: درصد قدمت ساخت بنا129
جدول شماره 19: درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه130
جدول شماره 20: میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی
در محلات مورد مطالعه131
جدول شماره 21: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین132
جدول شماره 22:ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان133
جدول شماره 23: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان134
جدول شماره 24: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین138

جدول شماره 25: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی141
جدول شماره 26: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس142
جدول شماره 27: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین144
جدول شماره 28: درصد سابقه سکونت در محله146
جدول شماره 29: درصد نوع سکونت در محله146
جدول شماره 30: درصد معاشرت با همسایگان147
جدول شماره 31: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر148
جدول شماره 32: درصد میزان علاقه مندی به محله148
جدول شماره 33: درصد میزان رضایت ساکنین از محله149
عنوان صفحه
جدول شماره 34: درصد سابقه مشارکت ساکنین149
جدول شماره 35: درصد میزان مشارکت150

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 36: درصد میزان مشارکت به تفکیک جنسیت151
جدول شماره 37: درصد نوع مشارکت ساکنین152
جدول شماره 38: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب154
جدول شماره 39: نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین155
جدول شماره40: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین156
جدول شماره 41: وضعیت اشتغال ساکنین158
جدول شماره 42: میزان درآمد ماهیانه160
جدول شماره 43: درصد نوع مالکیت162
جدول شماره 44: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت163
جدول شماره 45: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی با خصوصی164
جدول شماره 46: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای
دولتی به محله166
جدول شماره 47: نقش دستگاههای دولتی مسئول خدمات رسانی
به محلات از دید ساکنین166
جدول شماره 48: وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها168
جدول شماره 49: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP168
جدول شماره50: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه
ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر169
جدول شماره 51: ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها169
جدول شماره 52: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها169
جدول شماره 53: ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها169
جدول شماره 54: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها170
عنوان صفحه
جدول شماره 55: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها170
جدول شماره 56: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های موردمطالعه170
جدول شماره 57: مسائل و مشکلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین171
جدول شماره 58: مسائل و مشکلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین173
جدول شماره 59: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق
خاطر در محله چاهستانیها180
جدول شماره 60: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق
خاطر در محله سورو180
جدول شماره61: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر
و مشارکت مردمی در محله چاهستانیها181
جدول شماره62: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر و مشارکت مردمی
در محله سورو182
جدول شماره 63: مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین
امکانات و خدمات در محلات183
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 1: مراحل انجام تحقیق18
شکل شماره 2: فرآیند تحقیق20
شکل شماره 3: اهداف توسعه پایدار26
شکل شماره 4: اهداف مشترک توسعه پایدار و ارتقاء اسکان غیررسمی33
شکل شماره 5: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی42
شکل شماره 6: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی48
شکل شماره 7: دیدگاههای علت گرا51
شکل شماره 8: دیدگاههای راه حل گرا55
شکل شماره 9: ساختار کلی یک سامانه ظرفیت سازی67
شکل شماره 10: عناصر اصلی در فرآیند ظرفیت سازی68
شکل شماره 11: فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی72
شکل شماره 12: مبدأ مهاجرت ساکنین محلات سورو و چاهستانیها به ترتیب اولویت140
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1: قدمت و عمر بنا در محلات سورو و چاهستانیها104
نمودار شماره2: مقایسه جمعیت محلات سورو و چاهستانیها با
شهر بندرعباس(سال 1385)116
نمودار شماره3: مقایسه تراکم ناخالص جمعیتی محلات سورو و
چاهستانیها با شهر بندرعباس(سال 1385)116
نمودار شماره4: مقایسه نرخ رشد جمعیت محلات سورو و چاهستانیها
با شهر بندرعباس(سال89-1385)116
نمودار شماره 5: روند تغییرات بعد خانوار در محلات سورو و چاهستانیها طی
سالهای89-1385118
نموار شماره6: مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و
چاهستانیها با شهر بندرعباس119
نمودار شماره 7: ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها
و شهر بندرعباس120
نمودار شماره 8 : درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه131
نمودار شماره9: درصد میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی
در محلات مورد مطالعه132
نمودار شماره 10: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین133
نمودار شماره 11: ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان134
عنوان صفحه
نمودار شماره 12: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان135
نمودار شماره 13: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین محله136
نمودار شماره 14: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی138
نمودار شماره15: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس142
نمودار شماره 16: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین143
نمودار شماره 17: درصد سابقه سکونت در محله145
نمودار شماره 18: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر147

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • 1

پاسخ دهید