مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود منابع و ماخذ پایان‌نامه b (94)

2-3- مدل مفهومی تحقیق80 سایت منبع فصل سوم : روش شناسی تحقیق83مقدمه833-1- روش تحقیق833-2- متغیرهای تحقیق853-3- روش های جمع‌آوری اطلاعات853-4- روایی و پایایی پرسشنامه873-5- جامعه و نمونه آماری893-5-1- جامعه آماری893-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه منابع مقاله b (96)

سایت منبع 5-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن396-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری408-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی421-8-2- ویژگی های کالبدی و فضایی432-8-2- ویژگی های اقتصادی443-8-2- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی454-8-2- ویژگی های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد منبع پایان‌نامه b (100)

2-3-12-5- بازتابش322-3-12-6- خودانگاره322-3-13- منابع هویت برند332-3-13-1- کلیات332-3-13-2- معیارهای انتخاب عناصر برند332-3-13-3- نام برند342-3-13-4- URL352-3-13-5- لوگو و نماد36 سایت منبع 2-3-13-6- کاراکترها382-3-13-7- شعار392-3-13-8- طنین392-3-13-9- بستهبندی402-4- تصویر برند412-5- تعریف کیفیت ادراک شده442-5-1- مفهوم ارزش از دیدگاههای متفاوت442-5-1-1- Read more…

By 92, ago